Start » På gång » Utgrävning i Dalköpinge lär oss mer om Trelleborgs förhistoria.

Utgrävning i Dalköpinge lär oss mer om Trelleborgs förhistoria.

6 september 2023
Grävmaskin gräver schakt på åker vid Dalköpinge.
Schaktningsarbete under förundersökningen. Området är stort så schakten blev många för att täcka hela ytan. Foto: Arkeologerna.

Nu genomförs en stor utgrävning i Dalköpinge. På denna plats har människor bott sedan yngre stenåldern. Arkeologerna har redan hittat många spännande fynd. En del av kommer ställas ut i en monter i Trelleborgs museums foajé under grävningens gång.

I slutet av augusti 2023 drog en av de största arkeologiska utgrävningar i Skåne på många år igång i Dalköpinge i Trelleborg. Utgrävningen kommer genomföras under tre månader hösten 2023 och tre månader under våren 2024. Hela undersökningsområdet omfattar en yta på totalt 188 595 m2 och innehåller lämningar från stenålder, bronsålder och järnålder.

Trelleborgsområdet har varit tättbebyggt både under förhistorisk och historisk tid, med flertalet lämningar av gravar och boplatser. De rika odlingsjordarna, närheten till Öresund och kontinenten samt det förhållandevis gynnsamma klimatet kan förklara den höga befolkningstätheten och den långa bebyggelsekontinuiteten i området.

Under förundersökningen, som genomfördes i november och december 2021, påträffades lämningar från hela förhistorien. Från neolitikum, det vill säga yngre stenålder, påträffades hus, hyddor och gravar. Mitt på området, på den högsta punkten, påträffades lämningar av en bortplöjd gravhög från bronsåldern med en centralgrav innehållandes praktfulla fynd. Den största delen av lämningarna består av hus från järnåldern, så kallade långhus. Klicka här för att ladda ned och läsa förundersökningsrapporten.
Grävningen har stor potential att besvara frågor kring landskapet i närområdet samt sociala och ekonomiska aspekter för människorna som bodde på platsen under de olika tidsperioderna. Det kommer även att finnas stor möjlighet att studera bebyggelsens förändring över tid och relationerna mellan gravområden och boplatser.

Utgrävningen kommer utföras av Sydsvensk arkeologi och Arkeologerna, Statens historiska museer på uppdrag av Länsstyrelsen som fattat beslut med stöd i Kulturmiljölagen. Arbetet sker med anledning av att Kriminalvården har för avsikt att etablera en kriminalvårdsanläggning i Dalköpinge.

https://www.sydsvenskarkeologi.se/

https://www.instagram.com/arkeologerna/